วิสัยทัศน์(Vision)

“โรงเรียนสว่างแดนดินมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ กีฬา ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น”

"Sawangdaendin School Committed to World Class Standard quality,
Leader in academic, Sports , Art and Local culture."

พันธกิจ(Mission)

    1. จัดหลักสูตรและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้เทียบเคียงมาตรฐานสากล
    2. พัฒนาระบบบริหารจัดการของโรงเรียนด้วยระคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA)
    3. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และมาตรฐานสากล  
        ควบคู่คุณธรรม ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
    4. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพครู
    5. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เพียงพอ  ทันสมัย  และมีประสิทธิภาพ
    6. ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น

เป้าประสงค์(Goal)

    1. หลักสูตรสถานศึกษาสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนมีกระบวนการจัดการเรียนรู้เทียบเคียง 
       มาตรฐานสากล 
    2. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) 
    3. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมาตรฐานสากล ควบคู่คุณธรรม ดำเนินชีวิต 
       ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
    4. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
    5. โรงเรียนเป็นอุทยานทางการศึกษา มีแหล่งเรียนรู้เพียงพอ ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ 
    6. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศด้านศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

กลยุทธ์โรงเรียน(Strategy)
    1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและจัดกระบวนการจัดการศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล
    2. พัฒนาระบบริหารคุณภาพแบบมีส่วนร่วมตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA)
    3. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีศักยภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานสากล  
    4. ปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม  ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
    5. ยกระดับคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ
    6. ส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
    7. ปลูกจิตสำนึกรักท้องถิ่น  อนุรักษ์แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นและปรัชญาชาวบ้าน
    8. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนให้ทันสมัย  และมีประสิทธิภาพ
    9. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศด้านศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น

Ċ
Webmaster SWD_School,
7 ส.ค. 2561 20:52