โครงสร้างการบริหารโรงเรียนสว่างแดนดิน

https://sites.google.com/a/swdschool.ac.th/web/school-information/about-us/structure/Untitled-1.jpg?attredirects=0 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  • สมาคมผู้ปกครองและครู
  • คณะกรรมการบริหารโรงเรียนและกรรมการเครือข่าย
  • ผู้อำนวยการโรงเรียน
   • กลุ่มบริหารวิชาการ
   • กลุ่มบริหารบุคคล
   • กลุ่มบริหารทั่วไป
   • กลุ่มบริหารงบประมาณ