ทำเนียบผู้อำนวยการโรงเรียน อดีต-ปัจจุบัน

ลำดับที่

รายชื่อ

ช่วงเวลาในการดำรงตำแหน่ง

1

นายพิชิต  สารสุข

2539 – 2543

2

นายเทพฤทธิ์  ศรีปัญญา

2543 – 2544

3

นายธีรพงษ์  สุวรรณเวทิน

2544 – 2550

4

นายทอง  ธารานุกุล

2550 – 2557

5

นายสถาพร  โชว์สูงเนิน

2557 – 2559

6

นายธวัช  ทุมมนตรี

2559 – ปัจจุบัน