กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นางอัจฉรี  ยืนนาน
ศษ.ม. (การพัฒนาหลักสูตรฯ)
ครูชำนาญการพิเศษ
 โทร. 098-1031805
นางนิ่มนวล  แสงวงค์
ค.บ. (ภาษาไทย)
ครูชำนาญการ
โทร. 088-2162354
นางสาวเทวีรัตน์  ขันทีท้าว
ศษ.บ. (ภาษาไทย)
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร.080-4018138
นายพิชิต  ปาระพิมพ์
กศ.ม.(หลักสูตรและการสอน)
ครูชำนาญการ
โทร. 087-8642251
นางสาวสุดารัตน์  ศรีคำวงษ์
ศษ.ม. (ภาษาไทย)
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร. 098-1094921นายภาคิน วรรณแสง
ค.บ.( ภาษาไทย )
ครูอัตราจ้าง
โทร. 093-4489860


นางวรรณ์ลี  ใบภักดี
ค.บ. (ภาษาไทย)
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร. 085-0145893
นางสาวภัคจิรา  นารินทร์รักษ์
ศษ.ม. (บริหารการศึกษา)
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร. 081-2608918
นางสาวกฤติยา  พิลาวรรณ
ค.บ. (ภาษาไทย)
ครูชำนาญการ
โทร.082-8436366 
นางสาววราพร  เชื้อวังคำ
ค.บ. (ภาษาไทย)
ครูผู้ช่วย
โทร. 062-1263123

นายเอนก  บุญอนันต์
ศษ.ม. (บริหารการศึกษา)
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร. 089-9405791
นางสาวนริลศร  พรหมเสนา
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)
ครูชำนาญการ
โทร. 098-1490849
นางพนาวรรณ  สิทธิจักร
ค.บ.( ภาษาไทย)
ครูชำนาญการ
โทร. 095-4643043
นางสาวธัญวรัตม์ แสนสา
ศษ.บ.( การสอนภาษาไทย )
ครูผู้ช่วย
โทร. 088-7370708