กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)นายนคร  โคตรโสภา
หัวหน้ากลุ่มงานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร. 087-2227459นายสุรชัย  วันดี
ค.ม.(การบริหารการศึกษา)
ครูชำนาญการ
โทร. 089-8615467
นายวัชรากรณ์ เบ้าจันทึก
 ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)
 ครูชํานาญการ
โทร. 081-5935609
นายวุฒิวัฒน์  สาขามุระ
วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
 พนักงานบริษัทแนสคอม
โทร.093-6431334

นางภัชราภรณ์  แก้วแสนเมือง
ว.ทบ. (เทคโนโลยีคอมฯ อุตสาหกรรม)
ครู 
โทร. 095-6511696
นางสาวพัชณีย์  สุวรรณไตร
ค.บ.(คอมพิวเตอร์)
ครู 
โทร. 095-6605613
นายชลทิศ อาวรวาน
ค.บ.(คอมพิวเตอร์)
พนักงานบริษัทแนสคอม
โทร.086-2204838


นายไสว  หงษ์ภูมี 
ค.บ.(เทคโนโลยีการศึกษา) 
ครู 
โทร. 087-9480086
นางสาววิภานี   ศิริพลบุญ
บธ.บ.(ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์)
พนักงานราชการ
โทร.062-1164541
นางสาวศรีสมร  มากเกื้อหนุน
ค.บ.(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
 พนักงานบริษัทแนสคอมพ์
โทร.088-4895783