ครูอัตราจ้าง (สนับสนุนการสอน)


นายอรุณ  ตะไลกลาง
ปวส.บริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
ครูอัตราจ้าง
โทร.087-2345031
นางสาวเบญจวรรณ  บุญอนันต์
กศ.บ. (เทคโนโลยีการศึกษา)
ครูอัตราจ้าง
โทร. 083-1443595


นางสาววรรณภา  สมบูรณ์
บธบ. (ระบบสารสนเทศคอมฯ)
ครูอัตราจ้าง
โทร. 081-2595708
นายศิริโรจน์  คำทนต์
วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ครูอัตราจ้าง
โทร. 095-9742056


นางสาวปิยสรินทร์  เทพหัสดิน
บธบ.(การเงิน)
ครูอัตราจ้าง
โทร. 083-3289646