กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


นางสาวพักตร์วิภา  กุลชาติ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม
ศษ.ม. (สังคมศึกษา)
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร.086-2303595นางเยาวลักษณ์  ยุทธพงษ์
ค.บ. (บริหารการศึกษา)
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร.081-5441891
นายสมภูมิ  ลันโคตร  
ศศ.ม. (สังคมศึกษา)
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร. 081-1179097
นายภัทรนนท์  เสนากุล
ศษ.บ.(สังคมศึกษา)
ครู คศ.1
โทร. 095-9060645
นายวรวุฒิ  บัวซาว
ค.บ.(สังคมศึกษา)
ครูผู้ช่วย
โทร. 086-2219740
นายมานะฃัย  นากลาง
ค.บ. (สังคมศึกษา)
ครูผู้ช่วย
โทร. 099-1071848น.ส.ณัฐธยาน์กาญจน์  วรรณมา
ค.บ. (สังคมศึกษา)
ครูอัตราจ้าง 
โทร. 089-9432019

นางนาถฤดี  หลักทอง
กศ.ม. (หลักสูตรและการสอน)
ครูชำนาญการพิเศษ
 โทร. 089-8255225
นางวิไลวรรณ  รักษาแสง  
ค.บ.(สังคมศึกษา)
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร. 081-6610885
นายชานนท์  นาคีย์
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)
ครูชำนาญการ
โทร. 084-9346659
นายเอกชัย  นิลเพชร
พธ.บ.(รัฐศาสตร์การเมืองการปกครอง)
ครู คศ.1
โทร. 089-2087545
นางสาวปนัดดา สาริคา
ค.บ.( สังคมศึกษา )
ครู คศ.1
โทร. 087-2448754


นายสุรเดช  พันธุ์แดง
ค.บ. (สังคมศึกษา)
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร.081-3201270
นางรสสุคนธ์  คำภูแสน
ศษ.ม. (การพัฒนาหลักสูตร)
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร.086-2420080
นางสาวสุนันทา  โถบำรุง  
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)
ครูชำนาญการ
โทร. 062-1248419
นางสาวสุกัญญา  กรพันธุ์
ค.บ.(สังคมศึกษา)
ครูผู้ช่วย
โทร. 086-6429687
นายอาทิตย์ บัญชา
ค.บ.( สังคมศึกษา)
ครูผู้ช่วย
โทร. 090-8613882