กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์


นายสราวุธ  วิเชียรลม
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ศษ.ม.( การบริหารการศึกษา)
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร. 087-2275604
นางนิรมล กลยาณีย์
ศษ.ม.(การพัฒนาหลักสูตรฯ)
ครูชำนาญการพิเศษ
 โทร. 080-7426999
นายสุบรรณ  ป้องสุข
กศ.ม. (วิทยาศาสตร์ศึกษา)
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร. 088-3598189
นางเย็นฤดี  ศรีสร้อย
วท.ม.(เคมีสำหรับครู)
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร.084-4280294
นางประภัสสร  ไชยตะมาตย์
วท.ม. (วิทยาศาสตร์ศึกษา)
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร. 080-7410112
นางจุติพร จิตธรรม
ค.บ. (ชีววิทยา)
ครูชำนาญการ
โทร. 088-5720165
นางสาวพจณี  กุลชาติ
ค.บ.(เคมี)
ครู คศ.1
โทร.085-4575592
นายภัทรพงศ์  อาจวิชัย
ค.บ.(ฟิสิกส์)
ครูผู้ช่วย
โทร.084-4007852
นายปริวรรธน์  อุ่นวิเศษ
ค.บ.(ชีววิทยา)
ครูผู้ช่วย
โทร.095-6707407
นายปรีใหม่ วังวงค์
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร.086-2255341

นางสาววิมลรัตน์  ศรีประภา
ค.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)(ชีววิทยา)
พนักงานราชการ
โทร.098-1564650

นางดนยพชร  หมื่นขันธ์
วท.บ. (ชีววิทยา)
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร. 091-3732447
นางเบญจวรรณ  จุลดาลัย
ศษ. ม.(วิทยาศาสตร์ศึกษา)
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร. 081-0474068
นางณัฐสุดา  บุลานนท์
กศ.ม. (หลักสูตรและการสอน)
ครูชำนาญการ
โทร. 088-3204520
นางสาวจิตติรัตน์  กลยนีย์
ค.บ. (เคมี)
ครูชำนาญการ
โทร. 081-7683684
นางสาวณัฐริกา  ผายเมืองฮุง
วท.ม.(เคมี)
ครูชำนาญการ
โทร. 089-8455476
นายปิโยรส  หารปรี
วท.บ.(ฟิสิกส์)
ครูผู้ช่วย
โทร.081-1178586
นางสาวเจษฎา  ฤทธิ์ศรีบุญ
วท.บ.(ชีววิทยา)
ครูผู้ช่วย
โทร.0844001793
นายเกรียงไกร  ภูมิเรืองศรี
ค.บ.(เคมี)
ครูผู้ช่วย
โทร.084-4713425
นายชนินทร เมืองนิล
คบ.(ฟิสิกส์)
ครูผู้ช่วย
โทร.081-1178586

นางสาวณัฐรินีย์  ศรีชูยงค์
ค.บ. (วิทยาศาสตร์,ฟิสิกส์)
ครูอัตราจ้าง 
โทร.093-4289191

นางพรสวรรค์  พรหมโสภา
ศษ.ม. (การพัฒนาหลักสูตรฯ)
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร. 084-7949606
นางพิกุลทอง  เจริญเชื้อ
ศษ.บ. (วิทยาศาสตร์)
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร. 093-3295551
นายสุรเชษฐ์  นนสุราช
ศษ.ม. (บริหารการศึกษา)
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร. 085-4537475
นางฐปนี  แก้วมะ
ค.บ. (ฟิสิกส์)
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร. 081-3206279
นางนิตยา  หมั่นกุล
วท.บ.(ชีววิทยา)
ครูชำนาญการ
โทร.083-2888035
นายเด็ดเดี่ยว  อุดม
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)
ครูชำนาญการ
โทร. 093-2818798
นางสาวกชพร  คาคำดวน
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)
ครู คศ.1 
โทร. 084-3349517
นางสาวสุชญา  โกมลวานิช
วท.บ.(เคมี)
ครูผู้ช่วย
โทร.095-6523755
นางสาวสุดาวรรณ สุทธิอาจ
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)
ครู คศ.1
โทร.088-3393386