กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
นางกีรติกร  จันทร์วิเศษ
ศษ.บ. (คณิตศาสตร์)
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร. 086-2316640
นางศรีสวรรค์  ธาตุทำเล
ค.บ. (วัดผลการศึกษา)
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร. 081-8733885
นางวิจิตรา  สมพมิตร
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร. 081-7170333
นายอมร  อินทร์ใจเอื้อ
ศษ.ม.( การบริหารการศึกษา)
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร. 090-8418625
นางสาววิมลรัตน์   แสนสามารถ
ศษ.ม.(คณิตศาสตร์)
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร. 089-5743725
นางสาวเจนเนตร  แสงชัยศิลป์
ค.บ. (คณิตศาสตร์)
ครูผู้ช่วย
โทร. 087-9071407
นางสาวกีรติ  กิ่งมิ่งแฮ
ศษ.บ.(คณิตศาสตร์)
ครูผู้ช่วย
โทร. 061-1401761


นางรัศมี  สอนไชยา
ศษ.ม. (การพัฒนาหลักสูตรฯ)
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร. 085-7424806
นางสุดารัตน์  ถิตย์ประเสริฐ
ศษ.ม. (การพัฒนาหลักสูตรฯ)
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร. 089-7137555
นางสาวชาคริยา  โคตะมา
ค.ม. (การบริหารการศึกษา)
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร. 080-7616966
นางสาวบุตรญรัตน์   วันโส
ศษ.บ.( คณิตศาสตร์-ชีววิทยา)
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร. 061-0517958
นางสาวทิพวรรณ นาเชียงใต้
ค.บ.(คณิตศาสตร์)
ครู คศ.1
โทร.097-3199844
นางสาวสุดารัตน์  พาเหนียว
ค.บ.(คณิตศาสตร์)
ครูผู้ช่วย
โทร. 095-6463263นางสาวอุ้มวงศ์ ราชไชย
วท.บ ( คณิตศาสตร์)
ครูอัตราจ้าง
โทร. 091-8689494

นายมนู  ภูกองชนะ
ค.บ. (เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา)
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร. 081-0597029
นางสาวรุ่งทิพย์  ไชยทองพันธุ์
ศษ.บ. (คณิตศาสตร์)
ครู คศ.1  
โทร. 095-6645509
นายเกษมสุข  อันตระโลก
ค.ม. (การบริหารการศึกษา)
ครูชำนาญการ
โทร. 080-7616966
นางสาวปิยนุช พิมพ์รส
ค.บ. (คณิตศาสตร์)
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร. 099-2394592
นางสาวนภาลัย  จันทร์โพธิ์
วท.บ.(คณิตศาสตร์)
ครู คศ.1 
โทร. 082-8462056
นางสาวจริยา  ประวันไว
ค.บ.(คณิตศาสตร์)
ครูผู้ช่วย
โทร. 093-5208313