ฝ่ายบริหารสถานศึกษา
นายธวัช ทุมมนตรี
กศ.ม.(การบริหารการศึกษา)
 ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
 โทร.087-2236159
ว่าที่ ร.ต. วัชรินทร์ ยศตะโคตร
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ,บุคคล
โทร.089-8418996


นางเปี่ยมจันทร์ วงษ์ประชุม
คศ.บ. (คหกรรมศาสตร์)
รักษาการรองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
โทร.093-3343268

นายมงคล  สินธนันชัย 
ค.บ. (ดนตรีศึกษา) 
รักษาการรองผู้อํานวยการ 
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
โทร.081-0598263