ครูบรรณารักษ์นางประกายคำ  มีพรหม
ศศ.บ. (บรรณารักษ์ศาสตร์)
พนักงานราชการ
โทร. 089-8432496


นายวีระศักดิ์  ฝากงคำ
ศศ.บ. (ศิลปศาสตร์บัณฑิต)
ครู คศ.1
โทร. 087-8101591