กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษานางสร้อยสุดา  ทองประกอบ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ศษ.ม. (การพัฒนาหลักสูตรฯ)
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร.080-3164098
นายสายัญ  กำแหงมิตร
ค.บ. (การแนะแนว)
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร. 081-7692329
นายอาทิตย์  สารวงษ์
ค.บ.(พลศึกษา)
ครูผู้ช่วย

นายธีรโชติ  สุทธิอาจ
กศ.บ. (พลศึกษา)
ครูอัตราจ้าง
โทร. 083-7614028

นายนรากร  ธารานุกูล
ค.บ. (ประถมศึกษา)
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร.098-6071714
นายประจักษ์  กั้งจำปา
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)
ครู  คศ.1
โทร.087-2325703
นางสาวพรพรรณ  พาเสนห์
ค.บ.(พลศึกษาและสุขศึกษา)
ครูอัตราจ้าง
โทร.080-1757752


นายธนัตถ์พงศ์  จันทิมา
ศศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร.091-7601998

นายวรันธร  ธรรมาธิกร
ศศ.บ.(พลศึกษา)
ครู คศ.1
โทร.086-5500987