ครูแนะแนว


นางปรีดา  ตวนชัยภูมิ
ค.บ. (จิตวิทยาและการแนะแนว)
ครู คศ.1
โทร. 093-3276462 


นายไกรยสิทธิ์  สิทธิจักร
ค.บ. (พลศึกษา)
ครูอัตราจ้าง 
โทร. 081-0523591