กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ


นางสาวสุพิชฌาย์  ชื่นบุญ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร. 062-8989265
นายบัญชา  นนท์ศิริ
กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)
ครูชำนาญการ
โทร. 083-3359336
นางปรารถนา   สุขประเสริฐ
กศ.ม. (หลักสูตรและการสอน)
ครูชำนาญการ
โทร. 089-8425988
นางสาวนันทนา  ฮมแสน
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)
ครู คศ.1
โทร. 087-2382331
นางสาวนิภาดา  พรมเมือง
ค.ม. (การบริหารการศึกษา)
ครู คศ.1
โทร. 080-7665817
นางสาวจฤณญา  จินาศรีพูล
ศศ.บ.(ภาษาญี่ปุ่น)
ครูผู้ช่วย
โทร098-3355199
นายวีระวิทย์  โสนะโชติ
ศศ.บ.(ภาษาเวียดนามเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว)
ครูอัตราจ้าง
โทร. 093-9734263

นางสมศรี  หวันสมัน
สส.บ. (ส่งเสริมการเกษตร)
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร. 081-9546921
นางรัชนีย์  วงษ์ศรีชา
ศษ.ม. (การพัฒนาหลักสูตรฯ)
ครูชำนาญการพิเศษ
 โทร. 081-3202804
นายศักดิ์สิทธิ์  จุลราช
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)
ครูชำนาญการ
โทร. 061-5526661
นางขวัญนคร  ศิริขันธ์
ค.ม. (การบริหารการศึกษา)
ครูชำนาญการ
โทร.082-1015359 
นางสาวณัยญารักษ์ พันเทศ
ศษ.บ.(การสอนภาษาจีนใน
ฐานะต่างประเทศ )
ครูผู้ช่วย
โทร. 087-7750819


นางพัฒนา  สุวรรณฤทธิ์
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร. 098-0973209
นายทินกร  ชาแสน
กศ.ม. (เทคโนโลยีทางการศึกษา)
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร. 088-5341048
นางสาวศรัณย์ธวัล  ตาสาโรจน์
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
ครูชำนาญการ
โทร. 092-6365818
นางธิดารัตน์ วิเชียรลม
ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอนภาษาอังกฤษ)
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร. 062-2461455
นางสาววรรณวิศา ลีทอง
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)
ครูชำนาญการ
โทร.098-1157776