พนักงานดูแลอาคารสถานที่


นายชัยพงษ์  พ้นภัย
ลูกจ้างประจำ
โทร.0982411448
นางทิพย์พวงศ์  วงศ์พิมล
แม่บ้าน
โทร.0804039819
นายจีรวัฒน์  กันภัย
ลูกจ้างชั่วคราว
โทร.08-

นายพิชิต  หาวิเชียร
พนักงานขับรถ
โทร.0828396605
นายมนตรี  บุญข่าย
ยาม
โทร. 089-7854157นายบุญนาค  สุขะ
ลูกจ้างประจำ
โทร.082-1219670
นายธนพนธ์  แลนเชย 
คนสวน
โทร.097-2583304 
นายกมล  บรรณการกิจ 
ลูกจ้างชั่วคราว
โทร. 062-3650393 

พนักงานขับรถ/ยามรักษาการ 
นายอนุพงษ์  ประทุมพงษ์
พนักงานขับรถ
โทร.0852748547
นายพงษ์พิทักษ์  สิงทองไชย
ยาม
โทร. 090-8389762

นายสนิท  ภูศรีฤทธิ์
ลูกจ้างประจำ
โทร.084-9530300
นายอาทิตย์  มะลัย
คนสวน
โทร.083-3384432
นายประมวน  นามวงษา 
ลูกจ้างชั่วคราว
โทร. 080-1749467 

นายนัฐวุฒิ ไขศรี
พนักงานขับรถ
โทร.0954290933
นายพิชิต  ไกรสีทา 
ยาม
โทร. 0984506372