กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยีนายชาญชัย  ศรีเพชร
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ค.ม. (การบริหารการศึกษา)
ครูชํานาญการพิเศษ
โทร. 083-6688023นางโชคอาจิณ อาคะราช
ค.บ.(บรรณารักษศาสตร์)
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร. 098-1019701
นายสุรศักดิ์  แสงจันทร์
ค.ม.(หลักสูตรและการสอน)
ครู
โทร. 081-0571875

นายสุรชัย  วันดี
ค.ม.(การบริหารการศึกษา)
ครูชำนาญการ
โทร. 089-8615467
นายวัชรากรณ์ เบ้าจันทึก
 ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)
 ครูชํานาญการ
โทร. 081-5935609
นายวุฒิวัฒน์  สาขามุระ
วท.บ(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
 พนักงานบริษัทแนสคอม
โทร.093-6431334นายชลทิศ อาวรวาน
ค.บ.(คอมพิวเตอร์)
พนักงานบริษัทแนสคอม
โทร.086-2204838นางสาวจีระวรรณ  ศิริขันธ์
ค.บ. (คหกรรมศาสตร์)
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร. 081-9755650
ณัฐพงษ์ ยุทธพงษ์
วทบ.(วิทยาศาสตรบัณฑิต)
ครูอัตราจ้าง
โทร. 089-2769697กลุ่มงานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีนายนคร  โคตรโสภา
หัวหน้ากลุ่มงานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร. 087-2227459
นางภัชราภรณ์  แก้วแสนเมือง
ว.ทบ. (เทคโนโลยีคอมฯ อุตสาหกรรม)
ครู 
โทร. 095-6511696
นางสาวพัชณีย์  สุวรรณไตร
ค.บ.(คอมพิวเตอร์)
ครู 
โทร. 095-6605613
นายณัฐวุฒิ  นนสุราช
คอ.บ.(วิศกรรมคอมพิวเตอร์)
พนักงานบริษัทแนสคอม
โทร.084-7899927


นางเพ็ญศรี  เกษเพชร
ศษ.ม. (การพัฒนาหลักสูตรฯ)
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร. 086-2350378
นายอธิราช  ชิณเทศ
ค.อ.บ.(วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ฯ)
ครูอัตราจ้าง
โทร. 087-2218159


นายไสว  หงษ์ภูมี 
ค.บ.(เทคโนโลยีการศึกษา) 
ครู 
โทร. 087-9480086
นางสาววิภานี   ศิริพลบุญ
บธ.บ.(ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์)
พนักงานราชการ
โทร.062-1164541
นางสาวศรีสมร  มากเกื้อหนุน
คบ.(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
 พนักงานบริษัทแนสคอมพ์
โทร.088-4895783