กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะนางพรทิพย์   สินธนันชัย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กศ.ม. (หลักสูตรและการสอน)
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร. 082-1069088
น.ส.สุนิสา  แสงสี  
   ศป.ม.(วิจัยศิลปะและวัฒนธรรม)
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร.061-0509448
นางสาวสุดาวรรณ์  จันทร์กลิ่น
ค.บ.(นาฏศิลป์ไทย)
ครูผู้ช่วย
โทร. 087-6442021
นายพุฒิพงศ์ พลแพงขวา
ศ.บ.(เทคโนโลยีดนตรี)
ครูผู้ช่วย
โทร.091-4176672

นายบุญเลิศศิลป์   สายทวี
ศษ.ม. (บริหารการศึกษา)
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร. 081-9548781
นางสาวสุกัญญา  นามธรรม
ศษ.บ. (นาฏศิลป์ไทยศึกษา)
ครู คศ.1 
โทร.086-0326904


นายมงคล  สินธนันชัย
ค.บ. (ดนตรีศึกษา)
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร.081-0598263
นายยงยุทธ์  เกสร
ศศ.บ.(ศิลปกรรม)
ครูผู้ช่วย
โทร.096-7740668