วันต่อต้านยาเสพติดโลก 2 ก.ค. 2562

โพสต์12 ก.ค. 2562 00:21โดยWebmaster SWD_School   [ อัปเดต 18 ก.ค. 2562 20:47 ]

     นายธวัช ทุมมนตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน อ่านสารวันต่อต้านยาเสพติดโลกว่า ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่ทำลายทั้งครอบครัว สังคม ส่งผลต่อความมั่นคงของประเทศ นอกจากนี้ ยังส่งผลต่อเนื่องไปยังปัญหาอื่น ๆ เช่น อาชญากรรม การฟอกเงิน การทุจริตคอร์รัปชั่น การทำลายศักยภาพของประชากรที่ก่อให้เกิดความสูญเสียด้านทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะเด็ก และเยาวชนที่เป็นพลังสำคัญต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต การแพร่ระบาดของยาเสพติดจึงเป็นปัญหาสำคัญที่สังคมต้องตระหนัก และเป็นหน้าที่ของทุกคนที่ต้องร่วมมือร่วมใจในการป้องกัน รัฐบาลได้กำหนดให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระเร่งด่วนของชาติ ด้วยการผนึกกำลังของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม โดยมีเป้าหมายคือ การขจัดยาเสพติดให้หมดไปจากสังคมโดยสิ้นเชิง

https://sites.goohttps://www.facebook.com/1020966204621680/posts/2676106205774330gle.com/a/swdschool.ac.th/web/home/news/_draft_post-6/All%20photo%20button.png


Comments