โรงเรียนสว่างแดนดิน
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 (สพม.23)

ที่อยู่ 934 หมู่ 12 ถนนนิตโย ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47110
โทรศัพท์ : 042-721030  โทรสาร : 042-722673    E-mail : swd@swdschool.ac.th
___________________________________________________________________________________________________________________