ประกาศโรงเรียนสว่างแดนดิน
เรื่อง ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ของระดับชั้นมัธยมปีที่ 1 -ระดับชั้นมัธยมปีที่ 6
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID - 19)


หลักเกณฑ์การมาปฏิบัติราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนสว่างแดนดิน
ลงทะเบียน
กิจกรรมชุมนุมและกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
https://sites.google.com/a/swdschool.ac.th/web/home/register--activity-2564

https://sites.google.com/swdschool.ac.th/sdq-2564/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81

ตารางเรียน ปีการศึกษา 2564

ตารางเรียน 2564


ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564


ประกาศรายชื่อนักเรียนรายงานตัว-มอบตัว ม.1 ม.4 ปีการการศึกษา 2564

ประกาศโรงเรียน, เอกสารใบมอบตัว, เอกสารประกันอุบัติเหตุ